சின்னதம்பி (2017- )

Status: Continuing

Airdate: 2017-10-02

Runtime: 30 minutes

Genre(s): Drama, Family, Comedy

Language(s): Tamil

Description

Two people, who are poles apart, find love in each other. However, they face several problems because they belong to different cultures.

Social
Episode Title Rating Airdate Skipped Watched
Normal Episodes 320
Season 1 320
S01E01
Episode 1
S01E02
Episode 2
S01E03
Episode 3
S01E04
Episode 4
S01E05
Episode 5
S01E06
Episode 6
S01E07
Episode 7
S01E08
Episode 8
S01E09
Episode 9
S01E10
Episode 10
S01E11
Episode 11
S01E12
Episode 12
S01E13
Episode 13
S01E14
Episode 14
S01E15
Episode 15
S01E16
Episode 16
S01E17
Episode 17
S01E18
Episode 18
S01E19
Episode 19
S01E20
Episode 20
S01E21
Episode 21
S01E22
Episode 22
S01E23
Episode 23
S01E24
Episode 24
S01E25
Episode 25
S01E26
Episode 26
S01E27
Episode 27
S01E28
Episode 28
S01E29
Episode 29
S01E30
Episode 30
S01E31
Episode 31
S01E32
Episode 32
S01E33
Episode 33
S01E34
Episode 34
S01E35
Episode 35
S01E36
Episode 36
S01E37
Episode 37
S01E38
Episode 38
S01E39
Episode 39
S01E40
Episode 40
S01E41
Episode 41
S01E42
Episode 42
S01E43
Episode 43
S01E44
Episode 44
S01E45
Episode 45
S01E46
Episode 46
S01E47
Episode 47
S01E48
Episode 48
S01E49
Episode 49
S01E50
Episode 50
S01E51
Episode 51
S01E52
Episode 52
S01E53
Episode 53
S01E54
Episode 54
S01E55
Episode 55
S01E56
Episode 56
S01E57
Episode 57
S01E58
Episode 58
S01E59
Episode 59
S01E60
Episode 60
S01E61
Episode 61
S01E62
Episode 62
S01E63
Episode 63
S01E64
Episode 64
S01E65
Episode 65
S01E66
Episode 66
S01E67
Episode 67
S01E68
Episode 68
S01E69
Episode 69
S01E70
Episode 70
S01E71
Episode 71
S01E72
Episode 72
S01E73
Episode 73
S01E74
Episode 74
S01E75
Episode 75
S01E76
Episode 76
S01E77
Episode 77
S01E78
Episode 78
S01E79
Episode 79
S01E80
Episode 80
S01E81
Episode 81
S01E82
Episode 82
S01E83
Episode 83
S01E84
Episode 84
S01E85
Episode 85
S01E86
Episode 86
S01E87
Episode 87
S01E88
Episode 88
S01E89
Episode 89
S01E90
Episode 90
S01E91
Episode 91
S01E92
Episode 92
S01E93
Episode 93
S01E94
Episode 94
S01E95
Episode 95
S01E96
Episode 96
S01E97
Episode 97
S01E98
Episode 98
S01E99
Episode 99
S01E100
Episode 100
S01E101
Episode 101
S01E102
Episode 102
S01E103
Episode 103
S01E104
Episode 104
S01E105
Episode 105
S01E106
Episode 106
S01E107
Episode 107
S01E108
Episode 108
S01E109
Episode 109
S01E110
Episode 110
S01E111
Episode 111
S01E112
Episode 112
S01E113
Episode 113
S01E114
Episode 114
S01E115
Episode 115
S01E116
Episode 116
S01E117
Episode 117
S01E118
Episode 118
S01E119
Episode 119
S01E120
Episode 120
S01E121
Episode 121
S01E122
Episode 122
S01E123
Episode 123
S01E124
Episode 124
S01E125
Episode 125
S01E126
Episode 126
S01E127
Episode 127
S01E128
Episode 128
S01E129
Episode 129
S01E130
Episode 130
S01E131
Episode 131
S01E132
Episode 132
S01E133
Episode 133
S01E134
Episode 134
S01E135
Episode 135
S01E136
Episode 136
S01E137
Episode 137
S01E138
Episode 138
S01E139
Episode 139
S01E140
Episode 140
S01E141
Episode 141
S01E142
Episode 142
S01E143
Episode 143
S01E144
Episode 144
S01E145
Episode 145
S01E146
Episode 146
S01E147
Episode 147
S01E148
Episode 148
S01E149
Episode 149
S01E150
Episode 150
S01E151
Episode 151
S01E152
Episode 152
S01E153
Episode 153
S01E154
Episode 154
S01E155
Episode 155
S01E156
Episode 156
S01E157
Episode 157
S01E158
Episode 158
S01E159
Episode 159
S01E160
Episode 160
S01E161
Episode 161
S01E162
Episode 162
S01E163
Episode 163
S01E164
Episode 164
S01E165
Episode 165
S01E166
Episode 166
S01E167
Episode 167
S01E168
Episode 168
S01E169
Episode 169
S01E170
Episode 170
S01E171
Episode 171
S01E172
Episode 172
S01E173
Episode 173
S01E174
Episode 174
S01E175
Episode 175
S01E176
Episode 176
S01E177
Episode 177
S01E178
Episode 178
S01E179
Episode 179
S01E180
Episode 180
S01E181
Episode 181
S01E182
Episode 182
S01E183
Episode 183
S01E184
Episode 184
S01E185
Episode 185
S01E186
Episode 186
S01E187
Episode 187
S01E188
Episode 188
S01E189
Episode 189
S01E190
Episode 190
S01E191
Episode 191
S01E192
Episode 192
S01E193
Episode 193
S01E194
Episode 194
S01E195
Episode 195
S01E196
Episode 196
S01E197
Episode 197
S01E198
Episode 198
S01E199
Episode 199
S01E200
Episode 200
S01E201
Episode 201
S01E202
Episode 202
S01E203
Episode 203
S01E204
Episode 204
S01E205
Episode 205
S01E206
Episode 206
S01E207
Episode 207
S01E208
Episode 208
S01E209
Episode 209
S01E210
Episode 210
S01E211
Episode 211
S01E212
Episode 212
S01E213
Episode 213
S01E214
Episode 214
S01E215
Episode 215
S01E216
Episode 216
S01E217
Episode 217
S01E218
Episode 218
S01E219
Episode 219
S01E220
Episode 220
S01E221
Episode 221
S01E222
Episode 222
S01E223
Episode 223
S01E224
Episode 224
S01E225
Episode 225
S01E226
Episode 226
S01E227
Episode 227
S01E228
Episode 228
S01E229
Episode 229
S01E230
Episode 230
S01E231
Episode 231
S01E232
Episode 232
S01E233
Episode 233
S01E234
Episode 234
S01E235
Episode 235
S01E236
Episode 236
S01E237
Episode 237
S01E238
Episode 238
S01E239
Episode 239
S01E240
Episode 240
S01E241
Episode 241
S01E242
Episode 242
S01E243
Episode 243
S01E244
Episode 244
S01E245
Episode 245
S01E246
Episode 246
S01E247
Episode 247
S01E248
Episode 248
S01E249
Episode 249
S01E250
Episode 250
S01E251
Episode 251
S01E252
Episode 252
S01E253
Episode 253
S01E254
Episode 254
S01E255
Episode 255
S01E256
Episode 256
S01E257
Episode 257
S01E258
Episode 258
S01E259
Episode 259
S01E260
Episode 260
S01E261
Episode 261
S01E262
Episode 262
S01E263
Episode 263
S01E264
Episode 264
S01E265
Episode 265
S01E266
Episode 266
S01E267
Episode 267
S01E268
Episode 268
S01E269
Episode 269
S01E270
Episode 270
S01E271
Episode 271
S01E272
Episode 272
S01E273
Episode 273
S01E274
Episode 274
S01E275
Episode 275
S01E276
Episode 276
S01E277
Episode 277
S01E278
Episode 278
S01E279
Episode 279
S01E280
Episode 280
S01E281
Episode 281
S01E282
Episode 282
S01E283
Episode 283
S01E284
Episode 284
S01E285
Episode 285
S01E286
Episode 286
S01E287
Episode 287
S01E288
Episode 288
S01E289
Episode 289
S01E290
Episode 290
S01E291
Episode 291
S01E292
Episode 292
S01E293
Episode 293
S01E294
Episode 294
S01E295
Episode 295
S01E296
Episode 296
S01E297
Episode 297
S01E298
Episode 298
S01E299
Episode 299
S01E300
Episode 300
S01E301
Episode 301
S01E302
Episode 302
S01E303
Episode 303
S01E304
Episode 304
S01E305
Episode 305
S01E306
Episode 306
S01E307
Episode 307
S01E308
Episode 308
S01E309
Episode 309
S01E310
Episode 310
S01E311
Episode 311
S01E312
Episode 312
S01E313
Episode 313
S01E314
Episode 314
S01E315
Episode 315
S01E316
Episode 316
S01E317
Episode 317
S01E318
Episode 318
S01E319
Episode 319
S01E320
Episode 320
Cast 19
Prajin Padmanabhan - Chinnathambi
Pavani Reddy - Nandini
Hema Rajkumar - Sevanthi
Girish - Rathnasamy (China Thambi's father)
Anila Sreekumar - Annalakshmi (Chinna Thambi's mother)
Rekha Suresh - Shanthi (Antagonist)
Rhema Ashok - Malar
Shwetha - Revathy (Chinna Thambi's cousin)
Shari - Prabhavathi (Nandhini & Arvind's mother)
Devika Deol
Shridhar - Rajasekar (Nandhini ,Arvind and Pappu's father)
Swetha - Swetha (Nandini's sister-in-law)
Aravish - VJ Pappu as Aravind (Pappu) (Nandhini's younger brother)
Krithika - Varsha (Nandini's cousin, Antagonist)
Priya - Kanchana (Varsha's mother & Nandhini's aunt, Antagonist)
Lokesh Baskaran - Gautham (Main Antagonist)
Priya Manjunathan - Sathya (Nandhini's friend)
Ravishankar
Krishna Kishore
Directing 2
Arul Rasan - Director
Pranjil Kadhiravan - Director
Art 4
Manivasakan - Creative Director
Elango Kalvari - Creative Director
Srinivasan.C - Creative Director
Boopalan.S - Creative Director
Sound 1
Ilayavan - Theme Song Performance
Production 4
Thillainathan. K - Executive Producer
Dhanapal.C - Producer
Pradeep Milroy - Producer
Peter - Production Manager
Editing 1
Kurusamy - Editor
Network 1
STAR Vijay

No reviews available.