Eternal Love (2017)

Status: Ended

Airdate: 2017-01-30

Runtime: 45 minutes

Rating(s): 7.9

Genre(s): Drama

Language(s): Chinese

Description

Three hundred years ago, Bai Qian stood on the Zhu Xian Terrace, turned around and jumped off without regret. Ye Hua stood by the bronze mirror to witness with his own eyes her death. Three hundred years later, in the East Sea Dragon Palace, the two meet unexpectedly. Another lifetime another world, after suffering betrayal Bai Qian no longer feels anything, yet she can't seem to comprehend Ye Hua's actions. Three lives three worlds, her and him, are they fated to love again?

Cast 17
Yang Mi - Bai Qian / Su Su
Mark Chao - Ye Hua / Mo Yuan
Dilraba Dilmurat - Bai Feng Jiu
Vengo Gao - Dong Hua
Vin Zhang - Li Jing
Ken Chang - Zhe Yan
Alan Yu - Bai Zhen
Maggie Huang - Su Jin
Zhu Xu Dan - Xuan Nu
Li Dong Heng - Lian Song
Wang Xiao - Si Ming
Lai Yi - Die Feng
Liu Rui Lin - Zi Lan
Dai Si - Yan Zhi
An Yue Xi - Shao Xin
Ryan Zhang - Ling Yu
Hummer Zhang - Ali
Directing 1
Lam Yuk Fan - Director
Network 2
Zhejiang Television
Dragon TV

No reviews available.