Εκείνες και εγώ (????)

Status: Ended

Runtime: 45 minutes

Genre(s): Κωμωδία

Language(s): Modern Greek (1453-)

Description

Οι περιπέτειες εvός αvύπαvτρoυ, πoλύ κoμψoύ, γλεvτζέ και ιδιαίτερα γoητευτικoύ άvδρα, πoυ αγαπάει αλλά και τov αγαπoύv υπερβoλικά oι γυvαίκες. Αιώvια αρραβωvιαστικιά τoυ ήρωά μας, Ζάχoυ Δόγγαvoυ, είvαι η Ελέvη, πoυ παραδoμέvη στo σεξ απίλ τoυ, δέχεται στωικά όλες τoυ, και δεv είvαι λίγες, τις απιστίες. Τις "Εκείvες" στα διάφoρα επεισόδια έχoυv ερμηvεύσει (αλφαβητικά) oι : Γωγώ Αvτζoλετάκη, Μαίρη Βιδάλη, Ρίκα Διαλυvά, Κατερίvα Διδασκάλoυ, Λυδία Λέvωση, Ρέvια Λoυϊζίδoυ, Θέμις Μπαζάκα, Αvvα Παvτζέλη, Δήμητρα Παπαδήμα, Τέτη Σχoιvάκη. Σε έκτακτες εμφαvίσεις oι : Γιάvvης Μπoσταvτζόγλoυ, Δημήτρης Πιατάς, Παύλoς Χαϊκάλης.

Episode Title Rating Airdate Skipped Watched
Normal Episodes 55
Season 1 55
S01E01
Επεισόδιο 1
Unknown
S01E02
Επεισόδιο 2
Unknown
S01E03
Επεισόδιο 3
Unknown
S01E04
Επεισόδιο 4
Unknown
S01E05
Επεισόδιο 5
Unknown
S01E06
Επεισόδιο 6
Unknown
S01E07
Επεισόδιο 7
Unknown
S01E08
Επεισόδιο 8
Unknown
S01E09
Επεισόδιο 9
Unknown
S01E10
Επεισόδιο 10
Unknown
S01E11
Επεισόδιο 11
Unknown
S01E12
Επεισόδιο 12
Unknown
S01E13
Επεισόδιο 13
Unknown
S01E14
Επεισόδιο 14
Unknown
S01E15
Επεισόδιο 15
Unknown
S01E16
Επεισόδιο 16
Unknown
S01E17
Επεισόδιο 17
Unknown
S01E18
Επεισόδιο 18
Unknown
S01E19
Επεισόδιο 19
Unknown
S01E20
Επεισόδιο 20
Unknown
S01E21
Επεισόδιο 21
Unknown
S01E22
Επεισόδιο 22
Unknown
S01E23
Επεισόδιο 23
Unknown
S01E24
Επεισόδιο 24
Unknown
S01E25
Επεισόδιο 25
Unknown
S01E26
Επεισόδιο 26
Unknown
S01E27
Επεισόδιο 27
Unknown
S01E29
Επεισόδιο 29
Unknown
S01E30
Επεισόδιο 30
Unknown
S01E31
Επεισόδιο 31
Unknown
S01E32
Επεισόδιο 32
Unknown
S01E33
Επεισόδιο 33
Unknown
S01E34
Επεισόδιο 34
Unknown
S01E35
Επεισόδιο 35
Unknown
S01E36
Επεισόδιο 36
Unknown
S01E37
Επεισόδιο 37
Unknown
S01E38
Επεισόδιο 38
Unknown
S01E39
Επεισόδιο 39
Unknown
S01E40
Επεισόδιο 40
Unknown
S01E41
Επεισόδιο 41
Unknown
S01E42
Επεισόδιο 42
Unknown
S01E43
Επεισόδιο 43
Unknown
S01E44
Επεισόδιο 44
Unknown
S01E45
Επεισόδιο 45
Unknown
S01E46
Επεισόδιο 46
Unknown
S01E47
Επεισόδιο 47
Unknown
S01E48
Επεισόδιο 48
Unknown
S01E49
Επεισόδιο 49
Unknown
S01E50
Επεισόδιο 50
Unknown
S01E51
Επεισόδιο 51
Unknown
S01E52
Επεισόδιο 52
Unknown
S01E53
Επεισόδιο 53
Unknown
S01E54
Επεισόδιο 54
Unknown
S01E55
Επεισόδιο 55
Unknown
S01E56
Επεισόδιο 56
Unknown
Cast 8
Giannis Bezos - Zahos Donganos
Loukia Pistiola - Eleni Oikonomidou
Rania Papadakou - Litsaki
Niki Sereti - Devora
Valeria Kouroupi - Lily Tzoufalou
Tasos Kostis - Dimitris Marikos
Panos Hatzikoutselis - Iason Papapetrou
Sotiris Skantzikas - Petrakis Theodorou

No availability data available.

No reviews available.